Board of Governors

Mr M Nagaraj

Mr M Nagaraj

Chairman, Boar of Governors

Dr K Ramachandra

Dr K Ramachandra

Director

DR. ING. B.V. A. Rao

Immediate Past Chairman

Prof. H.O. Thakare

Mr S.A.Satya Murthy

Dr. S Suryanarayan

Mr Jasmail Singh

Dr. Wooday P. Krishna

Mr K. Rajanikanth

Dr. H. C. Visvesvaraya

Mr V B Singh

Dr. Arun kumar shrivastava

DR. S S Meenakshisundaram

Dr. Asoke Talukdar

Dr. K. Gopalakrishnan

Mr D. V. Nagabhushan

Dr. R. M. Vasagam

Lt. Gen. (dr.) V. J. Sundaram

Mr T M Gunaraja

Dr B N Suresh

DR. T V.Govindaraju

Dr Chikkanna

Dr. M. Chowde Gowda

Mr D. V. Pitchamuthu

Maj. Gen. S.Bhattacharya

Mr S.M. Jhamkhandi